Hitit Üniversitesi Hacı Bektaş Veli Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
             Amaç
             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hitit Üniversitesi Hacı Bektaş Velî Araştırma ve Uygulama Merkezinin yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
             Kapsam
             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Hitit Üniversitesi Hacı Bektaş Velî Araştırma ve Uygulama Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
             Dayanak
             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
             Tanımlar
             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
             a) Fakülte: Hitit Üniversitesine bağlı fakülteleri,
             b) Merkez: Hitit Üniversitesi Hacı Bektaş Velî Araştırma ve Uygulama Merkezini,
             c) Müdür: Hitit Üniversitesi Hacı Bektaş Velî Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürünü,
             ç) Müdür yardımcısı: Hitit Üniversitesi Hacı Bektaş Velî Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür yardımcısını,
d) Rektör: Hitit Üniversitesi Rektörünü,
             e) Üniversite: Hitit Üniversitesini,
             f) Yönetim Kurulu: Hitit Üniversitesi Hacı Bektaş Velî Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulunu,
             g) Yüksekokul: Üniversiteye bağlı yüksekokulları
ifade eder.


 Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Hacı Bektaş Velî’nin Türk kültür ve düşünce tarihi içerisindeki yerini bilgi ve belgelere dayalı olarak tespit etmek, elde edilen bilgileri Merkez tarafından yayımlanacak olan akademik araştırma dergisi, elektronik posta, bülten ve benzeri vasıtalarla, araştırma yapan kişilere, kurumlara ulaştırmak, ayrıca konferans, panel ve sempozyumlar aracılığıyla geniş halk kitlelerine sunmaktır.
             Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez amacı doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur;
             a) Hacı Bektaş Velî’nin ve onun yetiştirdiği kişilerin yazma eserlerini ortaya çıkarmak, dijital ortama aktarmak, arşivlemek, Türkçe’ye çevirerek yayımlamak, içerik analizleri yapmak, elektronik ortamda Türkçe ve İngilizce özetlerini yayımlamak ve uygun illerde alan araştırmaları yapmak,
             b) Merkezde bir  dokümantasyon merkezi oluşturulmasını sağlamak, Merkez arşivinde toplanan eserlerle ilgili yüksek lisans ve doktora çalışmaları yapılmasını sağlamak,
              c) Merkez bünyesinde faaliyet alanları ile ilgili yayımlanmış eserlerden oluşan bir kütüphane oluşturmak,
             ç) Merkezin amaç ve faaliyetleri kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlarla fikir ve proje işbirliğinde bulunmak,
             d) Yurt içi ve yurt dışında bu alanda çalışmaları bulunan resmi ve özel kuruluşlarla iletişim kurarak,  ülkemizin uluslararası alandaki komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesine bilimsel katkılarda bulunmak.

 Merkezin Organları ve Görevleri
             Merkez organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır;
             a) Müdür,
             b) Müdür yardımcıları,
c) Yönetim Kurulu.
             Müdür ve müdür yardımcıları
MADDE 8 – (1) Merkezin yöneticisi olan Müdür; Üniversitede tam zamanlı görev yapan ve Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili  çalışmaları olan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi dolan Müdür tekrar görevlendirilebilir.
             (2) Müdürün önerisi ile Rektör tarafından, Üniversitede görev yapan ve Merkezin faaliyet alanlarıyla  ilgili çalışmaları olan öğretim elemanları arasından iki kişi en çok üç yıl için müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde, yardımcılarının da görevi sona erer.
             (3) Merkezde Müdür veya müdür yardımcısı olarak görevlendirilen öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri, bağlı bulundukları fakülte veya yüksekokuldaki görevlerine de devam ederler.
             Müdür ve müdür yardımcılarının görevleri
             MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
             a) Merkezin yönetim, yürütme, bilim, araştırma, inceleme, yayın ve benzeri kurullarına başkanlık eder ve bu kurulların işleyiş ve düzenini sağlar; her yılın sonunda ve istendiğinde Merkezin çalışmalarıyla ilgili olarak Rektörlüğe  rapor sunar,
             b)  Merkezin ihtiyaçlarını ve bütçesini gerekçeleriyle birlikte hazırlar, bu konudaki Yönetim Kurulu kararını Rektörlüğe bildirir,
             c) Merkez personelinin çalışmalarını düzenler ve denetim görevini yürütür,
             ç) Uluslararası bilimsel etkinliklerle ilgili işleri yürütür,
             d) Merkezin düzenlediği konferans, panel, sempozyum ve benzeri ulusal/uluslararası bilimsel etkinliklerin düzenlenmesini veya bunlara katılımını sağlar,
             e) Merkez tarafından  düzenlenen kurs ve seminerlere katılanlara katılım belgesi verebilir,
              f) İlgili diğer mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yürütür,
             (2) Müdür yardımcıları, Müdür ve Yönetim Kurulunun, Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak kendilerine verdiği görevleri yerine getirirler.
             Yönetim kurulu
             MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları, İlahiyat Fakültesi İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı, Tasavvuf Tarihi Anabilim Dalı, Din Eğitimi Anabilim Dalı ve Fen-Edebiyat Fakültesi Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı öğretim üyeleri/elemanları arasından Müdürün önerisi ve Rektör tarafından görevlendirilen birer kişi olmak üzere toplam yedi kişiden  oluşur.
             (2) Yönetim Kurulu üyeleri üç yıllığına görevlendirilir. Yönetim Kurulu üyeliği sona eren kişi tekrar görevlendirilebilir.
             (3) Yönetim Kurulu başkanı Müdürdür. Rektör kurulun doğal üyesidir ve gerektiğinde, Kurula Rektör başkanlık eder.
             Yönetim kurulunun görevleri
             MADDE 11 – Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
             a) Merkezin çalışma programlarını, bilimsel faaliyet ve yayınlarını planlamak,
             b) Merkezin amacına uygun olarak bilim, araştırma, inceleme, yayın ve benzeri konularda çalışma grubu veya kurullar oluşturmak,
             c) Yönetim Kurulu kararıyla dışarıdan mal ve hizmet edinmek,
             ç) Merkezde çalışacak öğretim elemanı ve uzmanların görevlendirilmesi konusunda Yönetim Kurulu ve Rektöre önerilerde bulunmak.

 Çeşitli ve Son Hükümler
             Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
             Yürürlük
             MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
             Yürütme
             MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hitit Üniversitesi Rektörü yürütür.

Hacı Bektaş Veli Araştırma Ve Uygulama Merkezi
Bahçelievler Mah. 2. Cadde No:5 ÇORUM